Navadwip, Batı Bengal, Hindistan — Cuma, 31 Mart


Bilince yolculuk

Krishna bilinci nedir?

Krishna bilinci bir bilinç devrimidir: bilincimizin maddesel olandan madde ötesine, özden süper-öze, yanılgıdan gerçekliğe dönüşümüdür. Krishna Yüce Şahsiyettir: Tanrı'nın Şahıs olarak Kendisidir. O Yüce Mutlak Gerçek'tir — Güzel Gerçekliktir. Krishna bilinci işte o gerçeği, o gerçekliği arayıştır.

Gerçekliği arayış özü aramakla başlar. Aşırı septik olma konumunu benimsemiş olsak ve — kendi varoluşumuz da dahil! — her şeyden kuşku duysak bile kabul etmeliyiz ki kuşku duymak gerçeği, Descartes'in de ünlü: "Düşünüyorum, o halde varım" ifadesinde belirttiği gibi, biz kuşkucuların var olduğunun kanıtıdır. O halde gerçekliği arayış, gerçek olduğunu bildiğimiz şeyden: kendimizden başlamalıdır.

Peki ama biz kimiz? Bedenlerimiz miyiz? Zihinlerimiz miyiz? Yoksa bundan fazlası mıyız?

Bhagavad Gita'da (3:42) Krishna Arjuna'ya şunu öğretir: özü arayış bizi bu dünyanın kaba maddesinden alıp duyusal algılamaya götürecek olan, sonra içerilere, süptil maddesel zihni geçip, daha da ince olan aklın ötesindeki öz-farkındalığa ya da bilinç boyutuna götürecek olan içsel bir yolculuktur, özbeni-keşif yolculuğudur.

indriyani parany ahur / indriyebhyah param manah
manasas tu para buddhir / yo buddheh paratas tu sah

"Duyular ölü maddeden üstündür (indriyani parany), zihin aktif duyulardan üstündür (indriyebhyah param manah), akıl, ya da muhakeme, süptil zihinden üstündür (manasas tu para buddhir), ve daha da ince, daha süptil akıldan da üstün olan ruhtur, özbendir ya da bilincin kendisidir (yo buddheh paratas tu sah)."

Bir başka deyişle, maddeyi deneyimlememize izin veren bilinçtir. Maddenin bu geçici dünyasıyla olan alışverişimiz duyulara, zihne ve akla bağlıdır. Duyular zihin ve akıl maddesel oldukları için ruh-candan yani bilinçten aşağıdırlar ya da ona bağımlıdırlar. Bilinç olmadan, bu dünyanın deneyimi mümkün değildir: hiçbir pratik amaç için mevcut değildir.

Bu nedenle, gerçekliği arayış bizi bilincin içsel, canlı dünyasına götürmelidir, maddenin dışsal, ölü dünyasına değil. Bilinç gerçekliğin temelidir: bilinç olmadan hiçbir şeyin fiziksel, zihinsel ya da entellektüel deneyimine sahip olamayız. Dolayısıyla gerçekliği arayış içsel bir yolculuktur, özbeni keşif seyahatidir, bilinç ülkesinin keşfidir.

Gayatri mantranın eşsiz sunumunda, bilincin büyük kaşifi, Srila Sridhar Maharaj tanrısal lütuftan düşüşümüze neden olan basamakları yeniden tırmanır. Bhur, bhuva ve svanın, dışarıdaki maddeler evreninde bulunan gezegenler sistemine değil, bilincin içsel evreninde bulunan düşünce ya da gelişim düzeylerine atıfta bulunduğundan söz eder ve savitur'un bizlere dış dünyayı gösteren güneş ışığı olmadığını, özbenin (bilincin) gerçek yapısını gösteren ruhun ışığı olduğunu söyler.

Bizler bu geçici maddesel dünyada (bhur) şu anki talihsiz konumumuza zihnimizde geliştirdiğimiz ve beslediğimiz önceki arzularımız (bhuva) sonucu geldik. Yanlış seçim yaptığımız için, muhakememizi ve aklımızı (sva) yanlış kullandığımız için bilincimiz (savitur) şu anda bu ölümlü dünyanın cansız nesnelerinden temsili olarak zevk almaya çalışıyor.

Bilinç özgür iradeyi gerektirir; özgür irade olmadan bilinç idrak edilemez. Özgür irademizi kötüye kullandığımızdan, ruhun parlak ışığı madde (maya) tarafından büyük ölçüde gölgelendi ve öylesine karanlık bir dünyaya daldı ki artık cansız ışığı zorlukla seçiliyor.

Bizler evrendeki yerimizi bulmaya çalışıyoruz ve fark ediyoruz ki umutsuzca kaybolmak bir yana yolumuzu gösterecek ip ucundan da yoksunuz! Üst olanın aşağı ve aşağı olanın üst olduğunu düşünüyoruz; bu yanıltıcı maddesel dünyanın gerçek, gerçek ruhani dünyanın ise yanıltıcı olduğunu düşünüyoruz, (ölümün belirtilerini sergilemediği için) maddenin ölümsüz olduğunu, (bedenlerimiz ölüyormuş gibi göründüğü için) bizlerin ise ölümlü olduğumuzu düşünüyoruz. Evimize dönüş yolumuzu, ait olduğumuz yeri nasıl bulabiliriz?

Bhagavad Gita'da (2:16) Krishna Arjuna'ya şöyle der:

nasato vidyate bhavo / nabhavo vidyate satah
ubhayor api drsto 'ntas / tv anayos tattva-darsibhih

"Gerçek olan (ruh-can) ebedidir (nabhavo vidyate satah), gerçek olmayan (maddesel olan) geçicidir (nasato vidyate bhavo). 'Bilincin kaşifleri', aydınlanmış kişiler 'gerçeği görenler' (tattva-darsibhih) bilincin ve maddenin yapısını inceledikten sonra (ubhayor api drsto) bu sonuca varmışlardır (antas).

Bu maddesel dünya gerçekliğin çarpık bir yansımasıdır: geçicidir ve yanıltıcıdır. Dıştaki evreni enine boyuna araştırdığımız zaman ölü maddeden: düşünceler mezarlığından başka birşey bulmayız. Ortam yaşamla doluymuş gibi görünür çünkü bilinç vardır: bilinç yoksa, her şey cansız olur.

Bilinç dünyanın ürünü değildir, dünya bilincin ürünüdür. Gerçeklik duyusal algılamanın dışsal, nesnel dünyasında değil, bilincin içsel, öznel dünyasındadır: maddesel ortam bilinçteki bir kavramdan ibarettir.

Dolayısıyla, yuvaya dönüş, gerçek dünyaya dönüş yolculuğu — gerçekliği, hakikati arayış — dışarıya ve yukarıya, maddesel evrendeki gezegenler sisteminde daha üstlere doğru bir yolculuk değil, bilincin içimizdeki daha süptil boyutlarından geçen, içlere ve derinlere yapılan bir yolculuktur.

Beden nasıl kendisini bilir ve duyumsarsa, biliç de kendisini bilebilir ya da idrak edebilir. Yuvanın Rahatlığı'nda gerçeğin seçkin gözlemcisi Srila Sridhar Maharaj şöyle der, "Ruh kendisini görebilir, kendisi üzerinde odaklanabilir ve iç gözlem yoluyla kendi yapısını idrak edebilir."

Gerçek olan sadece bilinçtir. Srila Sridhar Maharaj, "Gerçekliğe derinlemesine dalın," dediği zaman, bilinci kasteder. Gerçek potansiyalimizi, gerçek servetimizi, gerçek özlerimizi keşfetmek için — iç gözlem yoluyla, öz-analiz yoluyla — kendi bilincimize derinlemesine dalmalıyız.

Ey, sizler nektarın oğulları! Ey, nektarsı okyanusun oğulları!
Lütfen beni dinleyin.
Sizler nektarda doğdunuz; nektar tatmak için doğdunuz:
Nektar dışında hiçbir şeyin size doyum vermesine izin vermeyin!

Uyanın!Ayağa kalkın! O nektarı arayın!
İçsel arayışınızın hedefi mevcuttur.
O servet kendi ruhunuzun zenginliğidir: içinizden başka yerde olamaz.
Sri Krishna'yı Güzel Gerçeği Arayın.

Sri Krishna'yı, Güzel Gerçeği Arayış'tan alınmıştır.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi


Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/06/march4.html
Düzen: iMonk — 31 Mart, 2006.