Kalküta, Hindistan — 30 Mart, Çarşamba


Devrimci Krishna

Srila Gurudeva'nın yakında yayınlanacak olan Amnaya Tattva — Vahyolunan Gerçek adlı eserinin 11. Bölümü (Ruhsal Devrim) (önizleme bu PDFde) içinden yapılan redakte edilmiş bu alıntıda, Kutsal Lütufları bilincin öznel evriminin bir bilinç devrimi ile nasıl doruğa ulaştığını açıklıyor.

—◊—

Srimad Bhagavad Gita'da Krishna bilincin evrimini açıklar. Krishna şartlanmış ruhların din dışı yaşamdan yogaya nasıl yükselebileceklerini ve buddhi-yoga şeklindeki yoga uygulamalarının karma-yoga, jnana-yoga, dhyana-yoga, vb.den nasıl bhakti-yogaya tekamül edebileceğini açıklar.

Bu yolla, bütün kutsal metinlerin özünün Srimad Bhagavad Gita'da bulunduğunu ve bütün şartlanmış ruhların ruhsal evrimleri için gerekli olan her şeyin orada açıklandığını anlayabiliriz... Bhagavan Sri Krishna merhametinden ötürü, Arjuna'ya verdiği ders aracılığıyla herkese ilahi bakışını yöneltti ve herkesin ruhsal tekamülü için Vedalar'ın ve tüm kutsal metinlerin özünü dağıttı...

Evrim bir unsurun giderek gelişmesi demektir. Ben evrim düşüncesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ruhsal evrim düşüncesinde bir sorun yok: biz birşeylerin adım adım, yukarıya Gerçekliğin ilahi formuna doğru hareket ettiğini her zaman görebiliriz. Ayrıca Gerçekliğin ilahi formunun, adım adım, ışıklar içinde evrimleştiğini de görebiliriz...

Ancak Krishna şartlanmış ruhlara Kendisi eğitim verirken sadece ruhsal evrim sunmakla kalmaz ruhsal devrim de sunar. Neden? Krishna'nın yaptığı her şey her zaman devrimcidir — devrim Krishna'nın Kendi esas konusu ve belirleyici unsurudur.

Krishna'nın iradesi ile Vedalar, Vedanta, Upanishadlar, on sekiz Purana, vb., bu dünyada görünür ve hepsinin öğretisi zaman içerisinde herkesi Krishna'ya ibadet etmeye yönlendirir. Ve Krishna çok farklı formlarda enkarne oldu — Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Rama, vb. — ve doğru Vedik dinsel davranışı öğretti. Bununla beraber, Vedik kanalı her zaman Krishna Kendisi eleştirir; Vedalar'ın öğretilerini her zaman Kendisi en aza indirger.

Bu mucizevi birşey! Bu beni şaşırtıyor ve sadece geçici olarak değil, bu beni devamlı olarak şaşırtıyor... Krishna'nın Vedik öğretileri reddetmesi hemen herkes için şaşırtıcı olmalı. Vedalar'ın nihai tavsiyesinin, Vedaların öğrettiği genel gelişim çizgisine aldırmamak olduğunu duymak şaşırtıcı olmalı!

...Vedalar'ın son tavsiyesi onları terk etmektir diyen devrimci düşünce için kanıt ne olabilir? Bunun en başta gelen birinci sınıf kanıtı Krishna'nın Srimad Bhagavatam'da Uddhava'ya verdiği kendi talimatında bulunur. Krishna önce Srimad Bhagavad Gita'nın sonunda şu slokasıyla Arjuna'ya Kendi devrimci öğretileri ile ilgili bir ipucu verir,

sarva-dharman parityajya / mam ekam saranam vraja

oysa Srimad Bhagavatam o aşamadan başlar. Srimad Bhagavatam Krishna'nın kendi öğretisi olan bilincin öznel evriminden değil, bilincin öznel devriminden başlar. Ve Krishna'nın Srimad Bhagavatam'da Uddhava'ya verdiği talimatta, Krishna'nın Srimad Bhagavad Gita'daki çıkarıma dayalı devrimci öğretisinin daha net olarak ifade edildiğini görürüz:

tasmat tvam uddhavotsrjya chodanam pratichodanam
pravrttim ca nivrttim ca srotavyam srutam eva ca
mam ekam eva saranam atmanam sarva-dehinam
yahi sarvatma-bhavena maya sya hy akuto-bhayah

Srimad Bhagavatam (11:12:14-15)

Krishna'nın Uddhava'ya verdiği talimatın ilk koşulu şuydu, "Uddavotsrjya! Uddhava! Vedalar tarafından verilen ne kadar kural ya da yönerge varsa — şartlanmış ruhların Vedalar'daki aşkın mekana doğru ruhsal evrimleri ve yükselişleri için verilen ne varsa — onların hepsinden kaçınmalısın! Ve sadece kaçınmakla kalmamalı; eğer sana ulaşırlarsa fırlatıp atmalısın!"

Prabhupad Srila Saraswati Thakur utsrjya sözcüğünü bu şekilde açıkladı. Ben Srila Guru Maharaj'dan Srila Saraswati Thakur'un Oriyan dilinde bir kelime kullanmış olduğunu duydum, phaphadiba, yani "Fırlatıp at!" Ve kaçınılan, fırlatıp atılan nedir?

Krishna şöyle der, "Chodanam pratichodanam: Mükemmel evrimsel Vedik çizgiyi izlemek üzere kutsal metinlerde verilen ilhamdan, sruti ve smrtinin her ikisinden de kaçınılacaktır. Ve pravrttim cha nivrttim cha, hem bağlılığını hem bağlanmamanı, ikisini de bırak. Eğer belli türden bir yiyeceğe bağlılığın varsa, o tür yiyeceği bırak. Eğer servete bağlanmama durumundaysan, o zihniyeti de geride bırak, böylece servet gelse de gelmese de aldırış etmezsin.

"Srotavyam srutam eva cha, daha önce duymuş olduğun (srutam) ve gelecekte duyacak olduğun ne varsa (srotavyam), daha önce toplamış olduğun ve gelecekte toplayabileceğin ne kadar bilgi varsa — hepsinden uzak durmalısın. Bana olan ebedi hizmet bilinci dışında duymuş olduğun ya da duyacağın ne varsa, onu da geride bırakmalı ve uzak durmalısın.

"Ve ne yapmalısın? Ruh halin ne olmalı? Bana teslim ol (mam ekam eva saranam atmanam sarva-dehinam)! Ben kimim? Ben Tanrı'nın Yüce Şahsiyeti'yim ve bütün rasaların alışveriş yeriyim, vecd dolu bir rasa okyanusuyum. Bütün ihtiyaçların — her şey! — Bana geldiğin zaman, Bana sığındığın zaman ve Bana teslim olduğun zaman (mam ekam eva saranam) karşılık bulacaktır."

...Krishna devrimsel öğüdünü bu şekilde ifade etti: "Kanunları, kuralları ve yönergeleri, uygulayıcıların yaşamlarında yararlı olan Vedalar'da verilmiş yöntemlerin hepsini yoksay, yalnızca Benim kanalıma gel, yani Bana teslim ol ve hizmet et."

Dolayısıyla Krishna her zaman Vedalar'ın genel çizgisinden tam anlamıyla özgür ve bağımsızdır; O devrimcidir ve yücedir.... Kuralları O yapar. Kutsal Vedik metinleri ve evrimsel manevi öğretileri O açıklar, aynı zamanda da O iptal eder. Kuralları O yapar, aynı zamanda da kuralları O çiğner.

Bunu sıradan insanların hazmetmesi çok zordur. Çoğu insan Vedik bilgi, Vedik kültür ve felsefe, vb. ile ilgili birşeyler anlama kapasitesine sahiptir ama onlar bu en ince noktayı anlamakta zorlanırlar. Her şeyi uyumlu hale getirmek için gerekli olan anlayışın temel noktası, Krishna'nın devrimsel öğretisini doğru şekilde anlamak, Krishna tarafından Padma Purana'da verilmiştir:

man-nimittam krtam papam api dharmaya kalpate
mam anadrtya dharmo 'pi papam syan mat-prabhavatah

Krishna şöyle der, "Yaptığın şey Benim içinse, Vedik yasaya göre günah olsa bile, aslında iyidir (dharma) ve yaptığın şey Benim için değilse, Vedik yasaya göre iyi olsa bile, aslında günahtır."

Krishna'nın öğüdü devrimseldir ama aynı zamanda da basittir. Bütün jiva-ruhların Kendi ebedi hizmetkarları olma konumlarının doğrudan tanımlanmasıdır. Krishna'nın öğretisi aslında bütün ruhlara doğal gelen evrensel ruhaniyetin ifadesidir: Krishna bilinci içinde yapılmayan şey ruhani değildir ve Krishna için yapılan her şey gerçekten ruhanidir.

Her şeyi uyum haline getirmenin ve Srimad Bhagavad Gita'nın sonunda ve Srimad Bhagavatam'ın tamamında yer alan Krishna'nın devrimci öğretisini anlamanın anahtarı budur — Krishna'nın bilinçteki öznel devrimi...

Krishna bir devrimcidir. Krishna kural yapar, Krishna kural çiğner. Peki neden? Kendisi için. "Gerçeklik Kendi başınadır ve Kendisi içindir." Krishna Mutlak Gerçekliktir, Kendi başınadır ve Kendisi içindir — aslında her şey sadece Onun oyunu ve tatmini içindir — ve bu devrimci ideali fark edenler Krishna bilincinin olağanüstü neşesini deneyimlerler.

—İngilizceden çeviren:
Krishnendrani Devi Dasi

Önceki  |  Arşiv  |  En Son Blog  |  İlk 10  |  Yeni  |  Sonraki

URL: http://www.imonk.net/turkish/11/march4.html
Düzen: iMonk — 30 Mart, 2011.